Eladná Dél-Olaszországot egy olasz jobboldali populista képviselő

Magyarországiinternetesforrások2012április17-itájékoztatásaiszerint,MarioBorghezio,aföderalistaÉszakiLigaeurópaiparlamentiképviselőjenemrégazzalakülönösindítvánnyalhozakodottelő,hogyDél-OlaszországotadjákelazEgyesültÁllamoknak,mivel– véleményeszerint–aszervezettbűnözés,amaffiaazországdélirészénolyanmélygyökereketeresztett,hogyamegoldástcsakisazországrészértékesítésejelentheti.AképviselőarraszólítottafelMarioMontiminiszterelnököt,hogyvagyegykülföldiállamnak,vagypedigmilliárdosoknakadjákelDél-Olaszországot.AkülföldiországokközülegyedülazEgyesültÁllamokatneveztemeg,mígazutóbbivalkapcsolatbanamerikaiésoroszmilliárdosokcsoportjátemlítette.Aképviselőszerintegyilyenmegoldássegíthetnéazolaszállamkasszatehermentesítésétis,különöstekintettelarra,hogyadél-olaszrégiókteljesmértékbenterméketlenekésimmársemmihasznotnemhoznak.Mitöbb,ezáltalazállamadósságjelentősmértékbencsökkenthetőlenne–érveltazÉszakiLigaképviselője.Borghezioindítványarendkívülhevesbírálatokatváltottki,különösenDél-Olaszországban.FabrizioFerandelli,Palermoegyikpolgármester-jelöltjeszerint„aképviselőszégyenOlaszországésEurópaszámára”.AzÉszakiLigaazelmúlthetekbensorozatoskorrupciósbotrányokmiattamúgyisa“szégyenpadra”került–emlékeztetett FabrizioFerandelli. A tavaly az olaszok egy egész falut árusítottak E jelenség nem egyedi Olaszországban, amely a kisvárosok, falvak hazája. A közel [...]